Hoogsensitieve kinderen

Hoogsensitieve kinderen


In onze huidige maatschappij is er een tendens ontstaan om kinderen op steeds jongere leeftijd een label mee te geven: pdd/nos, autisme, adhd, dyslexie, etc. Hoogsensitieve kinderen1) vormen hierin een kwetsbare groep. Ze kunnen gemakkelijk een label meekrijgen dat niet bij hen past. Als je namelijk op een dieper nivo naar deze kinderen kijkt, dan zie je vaak dat hun sensitiviteit aan het gedrag ten grondslag ligt. En deze invalshoek leidt tot een andere aanpak
.Vanaf de jaren 80 worden er kinderen geboren met een toenemende gevoeligheid. Deze kinderen brengen een groter deel van hun zielsbewustzijn mee naar de aarde. Ze hebben een directere verbinding met de geesteswereld waardoor de grens tussen de zichtbare en onzichtbare wereld vloeiender is. Ook zie je bij deze kinderen een verschuiving van hoofd- naar hartsbewustzijn: een verschuiving van een rationele manier van denken en leven naar leven vanuit je intuïtie en gevoel.
        

kinderen met een andere
kijk op de wereld
Spiritueel gezien zijn hoogsensitieve kinderen in veel opzichten verder ontwikkeld; ze vertonen andere eigenschappen en ook een andere levenshouding dan wij gewend zijn vanuit het verleden. Juist daarom kunnen deze kinderen ook flink botsen met de bestaande normen en waarden. Ze laten daarmee gedrag zien dat wij als opvoeders niet kennen. De maatschappij reageert met allerlei signalen dat er iets gaande is met de kinderen van nu.


Kenmerken van hoogsensitieve kinderen
•    aangesproken willen worden op eigen interesses en  
     kwaliteiten; ze moeten zich van binnenuit met iets kunnen
     verbinden
•    volgen van individuele ontwikkelingsweg
•    sterk gevoel voor gelijkwaardigheid
•    gevoelig voor stemmingen, spanningen en sferen
•    kunnen voor hun leeftijd verrassend wijze uitspraken doen
•    intens reageren op zintuiglijke prikkels: pijn, hard geluid, fel licht
•    intuïtief
•    leven vanuit ‘eigen wijsheid’
•    reageren vanuit een sterk rechtvaardigheidsgevoel
•    moeite met autoriteiten
•    buitenzintuiglijke ervaringen: contact met overledenen, vorige
     levens, engelen, geesten
•    sterke binding met de natuur
•    dromerig
•    creatief
•    origineel
•    confronterend
•    geen tijdsbesef
•    beelddenken


Het laatste kenmerk ‘het beelddenken’ wil ik iets uitgebreider beschrijven:

Hoogsensitieve kinderen hebben over het algemeen een andere manier van waarnemen en informatieverwerking. Ze functioneren voornamelijk vanuit hun rechter-hersenhelft (intuïtie).
  

Beelddenkers denken in beelden en niet zozeer in woorden. Het beelddenken is een associatieve en snelle manier  van denken waarbij meerdere soorten informatie tegelijkertijd verwerkt kan worden.
Complexe situaties kunnen vaak in één oogopslag worden overzien en beelddenkers kunnen daarin tot hele oorspronkelijke en creatieve oplossingen komen.
Binnen het huidige onderwijs kunnen deze kinderen in de knel komen doordat het lesaanbod voornamelijk gericht is op het logisch-analytisch denken van de linkerhersenhelft. Bij lezen, schrijven en rekenen speelt het talig-denken namelijk een belangrijke rol in de vorm van uitleg, verklaren, toelichten of vertellen. Voor taaldenkers is dit geen probleem. Beelddenkers daarentegen hebben vooral vorm en beelden nodig om structuur in de leerstof aan te kunnen brengen. Daarin krijgen ze vaak te weinig ondersteuning.
Dyslexie en dyscalculie komen ook vaker voor bij deze groep.


Overprikkeling
Doordat hoogsensitieve kinderen zo ‘open’ in de wereld staan kunnen ze de informatie die op hen afkomt moeilijk filteren. Hun zenuwstelsel raakt hierdoor gemakkelijk overbelast. Kinderen kunnen dan verschillend reageren: a) een deel richt hun energie vooral naar buiten toe. Ze zijn druk,  hyperbeweeglijk, boos, brutaal, ongeconcentreerd en snel afgeleid, b) een andere groep trekt zich juist terug in zichzelf en wordt in meer of mindere mate onbereikbaar.

Als een kind in een voortdurende staat van overprikkeling verkeert kan dat uiteindelijk leiden tot (gedrags)problemen. De problemen ontstaan doordat de kinderen zich niet in hun gevoeligheid  herkend en begrepen voelen door de omgeving. Dit kan zich als volgt uiten:1)  Er zijn meerdere benamingen die veelvuldig gebruikt worden voor de groep hoogsensitieve
      kinderen: nieuwetijds kinderen, regenboog kinderen, indigo kinderen, kristal kinderen,
      sterrekinderen, zonnekinderen.


88824 bezoekers (155523 hits) sinds 18-1-2010